ตรวจสอบรายชื่อ VIPรายชื่อผู้ลงทะเบียน


Total 74 Record : 1 Page : 1
รหัสรับเสื้อ ชื่อ นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ เพศ ขนาดเสื้อ การรับเสื้อ ชื่อกลุ่ม
V-0001 สุดา กิจกสิวัฒน์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female M (38") รับด้วยตนเอง น.อ.ปรีชา พันธเสน
V-0002 สัมพันธ์ เปลี่ยนดวง ฟันรัน 5. km. 60 ปี ขึ้นไป male 2XL (44") รับด้วยตนเอง น.อ.ปรีชา พันธเสน
V-0003 น.อ.เพลินศักดิ์ กอร่ม เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male L (40") รับด้วยตนเอง น.อ.ปรีชา พันธเสน
V-0004 น.อ.ปรีชา พันธเสน เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male L (40") รับด้วยตนเอง น.อ.ปรีชา พันธเสน
V-0005 สรยุทธ์ หุ่นประเสริฐ มินิมาราธอน 10.5. km. 40 - 44 ปี male M (38") รับด้วยตนเอง โรงเรียนสกลวิสุทธิ(ครูแนน)
V-0006 อรุณวรรณ ไพฑูรย์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female M (38") รับด้วยตนเอง น.อ.ปรีชา พันธเสน
V-0007 สุวิช ช้างเพชร (รับแล้ว) ฟันรัน 5. km. 50 - 59 ปี male M รับด้วยตนเอง
V-0008 สุวิทย์ จงเจริญ ฟันรัน 5. km. 60 ปี ขึ้นไป male L (40") รับด้วยตนเอง งานวิ่งตามหารัก
V-0009 ดร.ฐิตารัช ชัยคุณทวีชลธร ฟันรัน 5. km. 40 - 49 ปี female M (38") รับด้วยตนเอง งานวิ่งตามหารัก
V-0010 สารา ณ นคร มินิมาราธอน 10.5. km. 50 - 54 ปี female S (36") ส่งพัสดุ
V-0011 พ.ต.อ.รัตน์นริศ ผิวเกลี้ยง ฮาล์ฟมาราธอน 21.1. km. 45 - 49 ปี male XL (42") รับด้วยตนเอง
V-0012 เขมมินทร์ นิ่มผล ฟันรัน 5. km. 50 - 59 ปี female L (40") รับด้วยตนเอง
V-0013 ฉัตรชัย พรธีรพันธุ์ มินิมาราธอน 10.5. km. 35 - 39 ปี male M (38") รับด้วยตนเอง โรงเรียนสกลวิสุทธิ(ครูแนน)
V-0014 นายจิรภัทร ชัยช่วย มินิมาราธอน 10.5. km. 55 - 59 ปี male M (38") รับด้วยตนเอง
V-0015 สมพร รอดด้วยบุญ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1. km. 55 - 59 ปี male 4XL (50") ส่งพัสดุ
V-0016 สิทธิศักดิ์ วีระเชื้อ ฟันรัน 5. km. 16 - 39 ปี male L (40") รับด้วยตนเอง
V-0017 ยุพิน มุกดากัน มินิมาราธอน 10.5. km. 55 - 59 ปี female L (40") รับด้วยตนเอง ทีมชายฟอร์รันเนอร์
V-0018 ประหยัด เฮ้ารัง เฮ้ารัง ฮาล์ฟมาราธอน 21.1. km. 50 - 54 ปี male M (38") ส่งพัสดุ
V-0019 ทุเรียน จันดากุล ฟันรัน 5. km. 50 - 59 ปี female S (36") ส่งพัสดุ
V-0020 ลำพูน เนตรอุบล ฮาล์ฟมาราธอน 21.1. km. 70 - 74 ปี male L รับด้วยตนเอง โรงเรียนสกลวิสุทธิ (ครูขนิษฐา)
V-0021 กาญจนา สิริวงศาวรรธน์ มินิมาราธอน 10.5. km. 45 - 49 ปี female M (38") รับด้วยตนเอง
V-0022 นายราเมศร์ รุ่งรวยศรี มินิมาราธอน 10.5. km. 45 - 49 ปี male XL (42") รับด้วยตนเอง
V-0023 สุชาดา ว่องวานิช เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female L (40") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ (ครูขนิษฐา)
V-0024 เรวัตร ศรีสังวาลย์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male L (40") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ (ครูขนิษฐา)
V-0025 วาสนา ประสิทธิชัย เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female SS (34") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ (ครูขนิษฐา)
V-0026 ลักษณา เทวาหุดี เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female M (38") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ (ครูขนิษฐา)
V-0027 วิลักษณ์ ประสิทธิชัย เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male L (40") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ (ครูขนิษฐา)
V-0028 เจริญ จันทร์สวัสดิ์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female 4XL (50") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ (ครูขนิษฐา)
V-0029 อรรถา บุญมา เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female L (40") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ (ครูขนิษฐา)
V-0030 ดารินทร์ หวุ่นศิริ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female L (40") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ (ครูขนิษฐา)
V-0031 ประเทือง สุขประเสริฐ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male XL (42") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ (ครูขนิษฐา)
V-0032 ชินโชติ (รับแล้ว) นามบุญเรือง ฮาล์ฟมาราธอน 21.1. km. 45 - 49 ปี male S (36") รับด้วยตนเอง
V-0033 จุฑา เอี่ยมละออ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1. km. 50 - 54 ปี female 2XL (44") ส่งพัสดุ
V-0034 มานพ วงษ์นพคุณ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1. km. 45 - 49 ปี male L (40") ส่งพัสดุ
V-0035 อภิสิทธิ์ จิรภาวสุทธิ์ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1. km. 45 - 49 ปี male L (40") ส่งพัสดุ
V-0036 สาวิน อภิวัฒนานนท์ มินิมาราธอน 10.5. km. 65 - 69 ปี male 3XL (46") ส่งพัสดุ
V-0037 บรรณ สุวรรณโณชิน มินิมาราธอน 10.5. km. 55 - 59 ปี male S (36") รับด้วยตนเอง
V-0038 นายวิบูลย์ วิบูลย์นัติพงษ์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male L (40") รับด้วยตนเอง โรงเรียนสกลวิสุทธิ (พิชญ์)
V-0039 ทัศนีย์ ตั้งวิริยะกูล เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female S (36") รับด้วยตนเอง โรงเรียนสกลวิสุทธิ (พิชญ์)
V-0040 มานะชัย ทองยัง ฟันรัน 5. km. 60 ปี ขึ้นไป male M (38") รับด้วยตนเอง
V-0041 ประวิทย์ คงสันทัด มินิมาราธอน 10.5. km. 65 - 69 ปี male L (40") รับด้วยตนเอง ผอ.เสวก (ครูขนิษฐา)
V-0042 เสวก สินประเสริฐ ฟันรัน 5. km. 60 ปี ขึ้นไป male 2XL (44") รับด้วยตนเอง ผอ.เสวก (ครูขนิษฐา)
V-0043 อารี สินประเสริฐ ฟันรัน 5. km. 60 ปี ขึ้นไป female L (40") รับด้วยตนเอง ผอ.เสวก (ครูขนิษฐา)
V-0044 เสฎฐวุฒิ สินประเสริฐ ฟันรัน 5. km. 16 - 39 ปี male L (40") รับด้วยตนเอง ผอ.เสวก (ครูขนิษฐา)
V-0045 ร.ต.ท.สุรชัย เจียมวิจิต ฟันรัน 5. km. 60 ปี ขึ้นไป male 4XL (50") รับด้วยตนเอง โรงเรียนสกลวิสุทธิ (ครูขนิษฐา)
V-0046 ประเสริฐ เทศพันธ์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male XL (42") รับด้วยตนเอง โรงเรียนสกลวิสุทธิ (ครูขนิษฐา)
V-0047 จงจินต์ อุทัยรัตนกิจ ฟันรัน 5. km. 60 ปี ขึ้นไป female M รับด้วยตนเอง
V-0048 เกริกเกียรติ สมพลพงษ์ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1. km. 55 - 59 ปี male M (38") รับด้วยตนเอง
V-0049 นางสาววรรณา ปุจฉาการ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female XL (42") รับด้วยตนเอง
V-0050 อุไร อภัยแสงจันท์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female XL (42") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ รุ่น 12 (ครูขนิษฐา)
V-0051 ชัยโรจน์ คุณานนท์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male XL รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ รุ่น 12 (ครูขนิษฐา)
V-0052 ต๋อย คุณานนท์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female M (38") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ รุ่น 12 (ครูขนิษฐา)
V-0053 ดุษฎี รัตนโสภณ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female S (36") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ รุ่น 12 (ครูขนิษฐา)
V-0054 โฆษิท รัตนโสภณ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male XL (42") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ รุ่น 12 (ครูขนิษฐา)
V-0055 ธำรงค์ เชื้อชูชาติ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male XL (42") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ รุ่น 12 (ครูขนิษฐา)
V-0056 วนิดดา เชื้อชูชาติ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female XL (42") รับด้วยตนเอง คุณเจริญ จันทร์สวัสดิ์ รุ่น 12 (ครูขนิษฐา)
V-0057 มะลิวรรณ์ ธงงาม ฟันรัน 5. km. 50 - 59 ปี female XL (42") รับด้วยตนเอง โรงเรียนสกลวิสุทธิ (ครูขนิษฐา)
V-0058 ประยูร คำสุข มินิมาราธอน 10.5. km. 65 - 69 ปี male 4XL (50") รับด้วยตนเอง โรงเรียนสกลวิสุทธิ(ชนิสรา)
V-0059 ณัฏฐ์พิชญา มณฑลจิระกุล ฟันรัน 5. km. 16 - 39 ปี female L (40") รับด้วยตนเอง โรงเรียนสกลวิสุทธิ(ชนิสรา)
V-0060 จุฑามาศ มาฆะลักษณ์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female L (40") รับด้วยตนเอง ปูตา คาเฟ่
V-0061 เบ็ญจวรรณ มาฆะลักษณ์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female L (40") รับด้วยตนเอง ปูตา คาเฟ่
V-0062 มนตรี นิ่มพิบูลย์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male L (40") รับด้วยตนเอง ปูตา คาเฟ่
V-0063 สุวิญญา มีศิริ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female XL (42") รับด้วยตนเอง ปูตา คาเฟ่
V-0064 สุรสิทธิ์ เศรษฐธนนันท์ ฟันรัน 5. km. 60 ปี ขึ้นไป male L (40") รับด้วยตนเอง
V-0065 อรรคเดช อรรถอุดม เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male M (38") รับด้วยตนเอง
V-0066 ประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male M (38") รับด้วยตนเอง
V-0067 โสฬษฒ์ เทพสถิตย์ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1. km. 55 - 59 ปี male M (38") รับด้วยตนเอง
V-0068 สุรินทร์(รับเสื้อวิ่ง 2 ตัว) บุญทรัพย์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male XL (42") รับด้วยตนเอง
V-0069 จงรัก จันทวงศ์ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male XL (42") รับด้วยตนเอง
V-0070 สุรพงษ์ สาคเรศ เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male XL (42") รับด้วยตนเอง
V-0071 ร.ต.บำรุง สกุลปั้นเงิน มินิมาราธอน 10.5. km. 75 ปี ขึ้นไป male L (40") รับด้วยตนเอง โรงเรียนสกลวิสุทธฺ (เบญ)
V-0072 ปราณี เรืองสกุล เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท female L (40") รับด้วยตนเอง ปูตาคาเฟ่
V-0073 จารุวิทย์ ยินดี เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male 3S (30") รับด้วยตนเอง ปูตาคาเฟ่
V-0074 พล.อ.สุรินทร์ เชิดชู เดินเพื่อสุขภาพ 3. km. ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท male L (40") รับด้วยตนเอง ปูตาคาเฟ่